Loading...

Hiện vật - Tư liệu


Giới thiệu

Hiện vật - Tư liệu trưng bày tại khu di tích lịch sử quốc gia 915

“Hiện vật -Tư liệu” trưng bày tại Khu di tích Liệt sỹ TNXP Đại đội 915 được lựa chọn là những tài liệu, hiện vật tiểu biểu làm nổi bật thông điệp, ý nghĩa của trưng bày, đặc biệt là những thông tin, câu chuyện từ hiện vật đã làm cho nội dung trưng bày càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn không chỉ trong bối cảnh xã hội đương thời mà còn là bài học quý giá về tầm quan trọng của giáo dục truyền thống lịch sử ngày hôm nay.

Hiện vật ba chiều
Công nghệ máy quét
Danh sách hiện vật - tư liệu lịch sử

Chủ đề: Vật dụng cá nhân

Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết

Chủ đề: Trang phục

Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết

Chủ đề: Công cụ lao động

Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết

Tư liệu lịch sử

Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết